DANE REJESTROWE

ZOMAR S.A. w upadłości, ul. Pana Balcera 6/159, 20-631 Lublin, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Świdniku, KRS 0000014713, NIP 563-001-10-54, kapitał zakładowy: 1.558.220,00 zł, wpłacony w całości.

Informacje dla akcjonariuszy

10 09/2020
Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki
Szanowni Państwo, Zapisy tzw. „Tarczy 4.0” czyli „Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku...